Начало > За агенцията > Мисия > Стратегически план

Стратегическият план има за цел да отрази основните приоритети и дейности за периода 2014 - 2017 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" в качеството й на:

 • Одитен орган по:
 • - 11 оперативни програми за програмен период 2007-2013 г. и 13 оперативни програми за програмен период 2014-2020 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;
 • - Програмите на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+", „Учене през целия живот" и „Младежта в действие", както и мрежите „Еквет" и „Евродекс";
 • - Програмите по Европейския фонд за връщане и Фонда за външни граници;
 • - 13 програми, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;
 • - 4 тематични фонда по Програмата за сътрудничество между Швейцария и България;
 • Член на групите на одиторите за програмни периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г. по: двустранните програми Румъния-България и Гърция-България, Оперативна  програма за междурегионално сътрудничество (INTERREG), Програма „Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране" (ESPON), Оперативна програма за развитие на градовете (URBACT), Оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн, Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав", Програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море";
 • Сертифициращ орган по програма САПАРД и орган по приключване по програма ИСПА.

На базата на определените приоритети се формулират конкретните задачи и дейности за тяхното осъществяване, както и политика за осигуряване на необходимите ресурси и тяхното разпределение за периода на стратегическия план.

Основните стратегически цели на Агенцията са:

 • § Постигане на високо качество на одитната дейност в съответствие с международните одиторски стандарти, в т.ч. качествено и в срок изпълнение на одитни ангажименти по програми и проекти, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и други програми, по които Република България получава финансов ресурс;
 • § Укрепване на административния капацитет на Одитния орган посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажименти и текущо повишаване на тяхната професионална квалификация, знания, умения и мотивация;
 • § Ефективна комуникация и сътрудничество със службите на Европейската комисия и органите в Република България, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС и други донори и подпомагане на изграждането на ефективни системи за управление и контрол на средствата от Европейския съюз посредством оценка и даване на препоръки за функционирането им.