Начало > Информация > Новини
28 Юли 2016

В Профила на купувача е публикувана процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

още...
13 Април 2016

ИА „Одит на средствата от ЕС" е бенефициент по два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление", Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ", по процедура BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ".

още...
20 Януари 2016

В Профила на купувача е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка

още...
18 Януари 2016

На 31 декември 2015г. приключи изпълнението на три проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, по която Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” беше бенефициент

още...
22 Декември 2015

На 11 – 12 декември 2015 г., гр. Разлог се проведе обучение на тема: „Обсъждане на резултатите от одитите на операциите през 2015 г. и предстоящите задачи на Одитния орган във връзка с приключването на програмен период 2007 – 2013 г.“

още...
8 Декември 2015

В Профила на купувача е публикувана Публична покана с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana" за 12 месеца"

още...
16 Ноември 2015

В профила на купувача е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13