За агенцията

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" (ИА ОСЕС) е орган за осъществяване на специфични одитни дейности по фондове и програми на ЕС в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства от ЕС и приложимите регламенти на ЕС, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, както и по други фондове и програми, по които Република България получава финансиране от ЕС и от други донори.  

ИА ОСЕС е определена за Одитен орган и за Независим одитен орган за извършването на одит за акредитация на органите по всички оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В съответствие с регламентите на ЕС и националното законодателство, агенцията изпълнява и функции на:

Независимостта на ИА ОСЕС е изрично регламентирана в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Устройствения правилник на Агенцията и Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

Агенцията е функционално и организационно обособена и независима от органите, отговарящи за управлението и извършването на плащанията по всички програми, съфинансирани от Европейския съюз и от други донори. В качеството си на одитен орган, агенцията не е свързана и няма правомощия във връзка с управлението на тези програми, Одитният орган има пряка линия на докладване към Европейската комисия и взима независимо решения във връзка с одитната дейност, съгласно международно признатите одиторски стандарти, приложимото законодателство и указания на ЕК.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]