Начало > За агенцията > Мисия > Стратегически план
Стратегически план
Стратегическият план има за цел да отрази основните приоритети и дейности за периода 2018 - 2020 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" в качеството й на Одитен орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за рибарство и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и други програми, по които Република България получава финансов ресурс по международни споразумения за предоставяне на средства.
На базата на определените приоритети се формулират конкретните задачи и дейности за тяхното осъществяване, както и политика за осигуряване на необходимите ресурси и тяхното разпределение за периода на стратегическия план.
Основните стратегически цели на Агенцията са:
  • Постигане на високо качество на одитната дейност в съответствие с международните одиторски стандарти, в т.ч. качествено и в срок изпълнение на одитни ангажименти по програми и проекти, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и други програми, по които Република България получава финансов ресурс;
  • Поддържане на адекватен административния капацитет на Одитния орган посредством осигуряване на оптимален брой квалифицирани одитори за изпълнение на одитните ангажименти и текущо повишаване на тяхната професионална квалификация, знания, умения и мотивация;
  • Ефективна комуникация и сътрудничество със службите на Европейската комисия и органите в Република България, отговорни за управлението и контрола на средствата от ЕС и други донори и подпомагане на изграждането на ефективни системи за управление и контрол на средствата от Европейския съюз посредством оценка и даване на препоръки за функционирането им.