Начало > Информация > Профил на купувача > № ОС-А-11 от 22.10.2015 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти по Европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите по трансгранично сътрудничество на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.