Директор: Искра Торбова - Христова

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" осъществява специфични одитни дейности по програмите за териториално сътрудничество през програмните периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейския съюз, както и одитни дейности по други програми и фондове, както следва:

 • 1. Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България" 2007 - 2013 г. ;
 • 2. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г. ;
 • 3. Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007- 2013 г.;
 • 4. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.;
 • 5. Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - бивша Югославска Република Македония 2007-2013 г.;
 • 6. Програма а трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - бивша Югославска Република Македония 2014-2020 г.;
 • 7. Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Сърбия 2007-2013 г.;
 • 8. Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.;
 • 9. Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция 2007-2013 г.;
 • 10. Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Турция 2014-2020 г.
 • 11. Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013";
 • 12. Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020"
 • 13. Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007-2013 г.
 • 14. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав" 2014-2020 г.;
 • 15. Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC 2007- 2013 г.;
 • 16. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
 • 17. Оперативна програма ЕСПОН 2013 -(Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване);
 • 18. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020;
 • 19. Оперативна програма УРБАКТ II - Мрежа за градско развитие;
 • 20. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III;
 • 21. Оперативна програма ИНТЕРАКТ 2007-2013;
 • 22. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020;
 • 23. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море" 2014-2020 г.;
 • 24. Европейски фонд за връщане за периода 2008-2013 г. ;
 • 25. Фонд за външните граници за периода 2010-2013 г.;
 • 26. Програма "Еразъм+" (вкл. програми „Младежта в действие", „Учене през целия живот", мрежи Eurodesk и ECVET, TCA);
 • 27. Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и Норвежкия финансов 2009-2014 г.;
 • 28. Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.

Одитната дейност по програмите и фондовете се извършва в съответствие с приложимата нормативна уредба, указанията на Европейската комисия и другите донори и утвърдената от изпълнителния директор на агенцията одитна методология.

Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки (ако е приложимо), подходът и методологията на извършване на одита, образците на работни документи, разпределението на работата между одиторите и времевия график за изпълнение на проверките.

Резултатите от извършените проверки се обобщават и изготвените констатации и препоръки се предоставят на одитираните структури и други заинтересовани лица за представяне на становища. След анализ на всички постъпили в определения срок коментари и становища се изготвят крайните заключения по формулираните констатации и се издава окончателен одитен доклад. На всеки етап от одитния ангажимент се извършва текущ преглед на качеството на изпълнение на ангажимента.

По програмите за трансгранично сътрудничество, за които ИА ОСЕС е Одитен орган, дирекцията координира работата на групите на одиторите, методологията, извършването на проверките и контрола на качеството на одитната дейност, извършена от членовете на групите на одиторите в съответните държави, обобщава резултатите и ги докладва на службите на Европейската комисия.

Където е приложимо, на базата на цялата извършена одиторска работа, дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" изготвя годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по съответните програми. Докладите, становищата и декларациите за приключване се изготвят на основание на приложимите регламенти и указания и се предоставят в определените срокове на службите на Европейската комисия (Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика", Генерална дирекция „Образование и култура", Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи") и другите донори. 

Дирекция "Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми" периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, донорските организации и с други институции и органи в страната и в чужбина.

Дирекцията участва в планирането на дейността на агенцията, разработването на одитната методология и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.