СПИСЪК

НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ

 В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ  НА ИА „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС"  ЗА 2020 г.

 

 

1. Описание на правомощията на изпълнителния директор на ИА ОСЕС и данни за организацията, функциите и отговорностите на агенцията;

2. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в ИА ОСЕС, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;

3. Устройствен правилник на ИА ОСЕС;

4. Стратегии, цели, програми и отчети за дейността на агенцията;

5. Информация за утвърдения бюджет на ИА ОСЕС, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;

6. Информация за провежданите в агенцията обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му;

7. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация и годишни отчети за постъпили заявления за достъп;

8. Обявления за конкурси за държавни служители;

9. Информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подлежащата на публикуване в регистъра на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ.

 

Формати на публикуваната информация: PDF, MS Word, MS Excel, HTML