Начало > За агенцията

 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" (ИА ОСЕС) е орган за осъществяване на специфични одитни дейности по фондове и програми на ЕС в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства от ЕС и приложимите регламенти на ЕС, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, както и по други фондове и програми, по които Република България получава финансиране от ЕС и от други донори.  

ИА ОСЕС е определена за Одитен орган и за Независим одитен орган за извършването на одит за акредитация на органите по всички оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В съответствие с регламентите на ЕС и националното законодателство, агенцията изпълнява и функции на:

  • Одитен орган за програмни периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г. по трите програми за трансгранично сътрудничество между България и съседните страни по външните граници на ЕС;
  • Одитен орган по програмите на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+", „Учене през целия живот" и „Младежта в действие";
  • Одитен орган по Европейския фонд за връщане  и Фонда за външните граници, част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци" (SOLID);
  • Одитен орган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
  • Член на групите на одиторите за програмни периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г. по: Програмите за териториално сътрудничество по вътрешните граници на ЕС Румъния-България и Гърция-България; Програмите за междурегионално сътрудничество INTERREG, INTERACT и URBACT; Програма „Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране" (ESPON); Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн"; Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа; Програма за транснационално сътрудничество „Дунав"; Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море";
  • Одитен орган по инструмента за изпълнението на Шенгенското споразумение;
  • Орган за приключване на проектите по програма ИСПА/Кохезионен фонд;
  • Орган за сертифициране на годишните сметки по програма САПАРД.

Независимостта на ИА ОСЕС е изрично регламентирана в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Устройствения правилник на Агенцията и Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

Агенцията е функционално и организационно обособена и независима от органите, отговарящи за управлението и извършването на плащанията по всички програми, съфинансирани от Европейския съюз и от други донори. В качеството си на одитен орган, агенцията не е свързана и няма правомощия във връзка с управлението на тези програми, Одитният орган има пряка линия на докладване към Европейската комисия и взима независимо решения във връзка с одитната дейност, съгласно международно признатите одиторски стандарти, приложимото законодателство и указания на ЕК.