На основание чл. 63 от Закона за администрацията е публикуван отчет за изпълнението на стратегическите цели на ИА „Одит на средствата от ЕС" през 2010 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.

 

Наименование на администрацията: Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС"

1

2

3

4

5

Цели за 2010 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за самооценка

  • 1. напълно постигната цел

/100 %/

  • 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
  • 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/

Индикатор за

целево състояние

/заложен в началото

на 2010 г./

Индикатор за текущо състояние

/ отчетен в края на

2010 г. /

1. Запълване на капацитета на Одитния орган

Провеждане на конкурси за запълване на незаетите бройки

Назначаване на двама служители

Брой вакантни позиции в Агенцията 2 бр.

Брой вакантни позиции - 0 бр.

 

Напълно постигната цел /100%/

Забележка: Съгласно ПМС № 80 /2010 г. щатната численост е увеличена с 20 бройки. В резултат на проведени конкурси са назначени 18 служители. В началото на 2011 г. двама одитори са освободени и към настоящия момент в агенцията има 4 свободни позиции за одитори.

2. Одобряване на оценките за съответствие на оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

Предоставяне на информация на службите на ЕС във връзка с оценките за съответствие

Одобряване на оценките за съответствие

Брой одобрени оценки за съответствие - 0 бр.

Брой одобрени оценки за съответствие - 7 бр.

Напълно постигната цел /100%/

Забележка: Допълнително са извършени оценки за съответствие по 3 програми, които са одобрени от Европейската комисия през 2010 г.

3. Извършване в срок на планираните одитни ангажименти за 2010 г.

Извършване на прецизно планиране на одитната дейност. Извършване на планираните одитни ангажименти за 2010 г.

Извършване на всички планирани одитни ангажименти в рамките на текущата година

Брой планирани ангажименти за 2010 г.

Брой извършени ангажименти спрямо брой планирани ангажименти за 2010 г.

Задоволително постигната

цел /50 и над 50 %/ - 80%.

Забележка: Всички планира-

ни одити са стартирали

през 2010 г. Не са приключили 6 одитите на системите по шест оперативни програми и

одити на проекти по програ-

ма ИСПА, които също са

започнали през 2010 г.

Същите ще приключат до м.февруари 2011 г. Основната причина за неизпълнението е извършване на непланирани ангажименти (виж т.2) и допълнителното определяне

на ИА ОСЕС за Одитен

орган по ОП за развитие на

сектор „Рибарство"

 

4.Предоставяне на своевременна информация и отговори на поставени въпроси от страна на ЕК

Обмяна на опит и добри практики с главни дирекции от Европейската комисия и Одитни органи от други страни-членки

ЕК. Своевременен отговор на запитвания от ЕК

Повишаване на доверието и от страна на ЕК и увереност, че Одитния орган предприема необходимите мерки по поставените от ЕК въпроси

Брой писма на ЕК, по които Одитният орган не е предоставил отговор на ЕК - 0 бр.

Брой съвместни дейности с ЕК и други одитни органи- 1

Брой писма на ЕК, по които Одитният орган не е предоставил отговор на ЕК - 0 бр.

Брой съвместни дейности с ЕК и други одитни органи- 14

Напълно постигната цел /100%/

Забележка: Извършени са следните дейности: участие в 3 съвместни годишни срещи с представители на ЕК, 2 обучения от ЕК, 2 обучения за обмяна на опит с одитни органи на държави членки и участие като наблюдатели в 7 одитни мисии на ЕК)