Начало > Информация > Административни дейности > Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби

 

Препис  - извлечение от :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС"

РАЗДЕЛ I

Регистриране  и разглеждане на искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения

Чл. 4. (1) Искания/заявления, жалби, предложенията и сигналите, писмени или устни, могат да се подават в ИА ОСЕС лично или чрез упълномощен представител.

 (2) В административната сграда, където се помещават офисите на ИА ОСЕС се поставя и специална пощенска кутия за подаване на жалби, предложения и сигнали.

(3) Със заповед на изпълнителния директор на ИА ОСЕС се определя комисия, която отваря пощенската кутия в последния работен ден на всеки месец и документира в протокол отварянето на кутията и съдържанието й. Председателят на комисията отговаря за съхраняването на ключа от кутията.

Чл. 5. Постъпилите в агенцията искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения се регистрират в АИС „Документооборот" в деня на постъпването им, съответно след съставянето на протокола по чл. 4, ал. 3 и се разглеждат при спазване разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредбата за административното обслужване, Вътрешни правила за документооборота в ИА ОСЕС и настоящите правила.

Чл. 6. (1) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(2) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които за подателя не са посочени:

1. трите имена и адресът - за българските граждани;

2. трите имена, личният номер и адресът - за чужденци;

3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;

4. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 3, не са подписани от автора/подателя или от негов представител по закон или пълномощие.

(3) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в деловодството на агенцията.

Чл. 7. Постъпилите в ИА ОСЕС сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители в агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на министъра на финансите.