Начало > Информация > Новини
5 Февруари 2013

Проведен семинар на тема "Методология и практика за осъществяване на одит на операциите и контрол върху обществените поръчки", 23-25 януари 2013 г., гр. Кюстендил

още...
29 Януари 2013

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Доставка, инсталиране и техническа поддръжка на 10 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт „Пентана/Pentana”

още...
14 Декември 2012

Годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Македония" 2007-2013, "България - Турция" 2007-2013 и "България - Сърбия" 2007-2013

още...
29 Октомври 2012

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ от конкурса за длъжността „главен юрисконсулт" в Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност" на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
19 Октомври 2012

Отваряне на оферти в поръчка за организиране на обучения и сeминари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

още...
18 Октомври 2012

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт" в Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност" на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още...
4 Октомври 2012

Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции"

още...
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14