Проведено обучение на тема: Прилагане на системи за електронен обмен на данни през новия програмен период 2014 – 2020

3 Декември 2014

 

На 13 и 14 ноември 2014 г. в гр. Пазарджик се проведе обучение на тема „ Прилагане на системи за електронен обмен на данни през новия програмен период 2014 - 2020", с участието на одитори от  Изпълнителна агенция  "Одит на средствата от ЕС"(ИА ОСЕС).

 

Лектори от дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС" в Администрацията на Министерския съвет запознаха участниците с новите изисквания към системите за електронен обмен на данни и промените в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). Представени бяха практически примери, онагледяващи настоящото състояние и необходимостта от развитие на ИСУН. В рамките на обучението се проведе дискусия, в която одиторите от ИА ОСЕС направиха предложения относно поддържаната в ИСУН информация.   

 

Обучението се проведе в рамките на проект № 0098-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти от Структурните фондове и Кохезионния фонд" по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.