Годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Македония" 2007-2013, "България - Турция" 2007-2013 и "България - Сърбия" 2007-2013

5 Декември 2014

На 2  декември 2014 г. Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" беше домакин на четвъртата годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Македония" 2007-2013, "България - Турция" 2007-2013 и "България - Сърбия" 2007-2013. Представители от Одитните органи на трите държави  обсъдиха напредъка по програмите, резултатите от извършените  одити на операциите през 2014 г., както и текущите одити на системите за управление и контрол. По време на срещата бяха одобрени проектите на Годишните контролни доклади по трите програми и се обсъдиха планираните съвместни одитни ангажименти за 2015 г..