Проведено обучение на служители от ИА ОСЕС на тема: „Теория и практика в областта на държавните помощи. Обсъждане на резултатите от одита на операциите през 2014 г."

15 Декември 2014

На 11 - 13 декември 2014 г. , в гр. Пловдив се проведе обучение на служители от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" на тема: „Теория и практика в областта на държавните помощи. Обсъждане на резултатите от одита на операциите през 2014 г." Обучението се проведе в рамките на проект № 0098-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти от Структурните фондове и Кохезионния фонд" по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.