Проведени обучения на служители на ИА ОСЕС на теми: „Представяне на измененията в приложимата методология за одитите на операциите за сертифицираните през 2014 г. разходи и инструктаж за подхода на Одитния орган при проверка на обществени поръчки, държавни помощи, допустимост на разходите“ и „Подобряване на уменията на одиторите и повишаване ефективността за изготвяне на работни документи и одитни доклади с Microsoft Word 2010 и извличане и анализ на данни с електронни средства за обработка и обобщаване на информация за популациите и извадките чрез Microsoft Excel 2010“ в периоди 12-13 февруари и 16-26 февруари 2015

16 Февруари 2015

  На 12 и 13 февруари 2015 г., съответно в периода 16 - 26 февруари 2015 г., в гр. София, се проведоха две обучения на служители на ИА ОСЕС на теми: „Представяне на измененията в приложимата методология за одитите на операциите за сертифицираните през 2014 г. разходи и инструктаж за подхода на Одитния орган при проверка на обществени поръчки, държавни помощи, допустимост на разходите" и „Подобряване на уменията на одиторите и повишаване ефективността за изготвяне на работни документи и одитни доклади с Microsoft Word 2010 и  извличане и анализ на данни с електронни средства за обработка и обобщаване на информация за популациите и извадките чрез Microsoft Excel 2010". Обученията се реализирани в рамките на проект № 0098-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти от Структурните фондове и Кохезионния фонд" по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.