Отговор на искане за разяснение по обществена поръчка възлагана чрез Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г.

9 Юни 2015