Проведен семинар на тема: "Извадки-теория, нормативни изисквания и практически примери"

20 Октомври 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 и 29 септемри се проведе семинар в гр. София за обучение на служители на ИА ОСЕС, на тема: "Извадки-теория, нормативни изисквания и практически примери". Организирания семинар е по проект № 0098-ОО-1.3 BG161PO002-1.3.01-0008 "Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондаве и Кохезионния фонд", финансиран по опреративна програма "Техническа помощ"