ИА „Одит на средствата от ЕС" е бенефициент по два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление", Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ", по процедура BG05SFOP001-4.002 „Техническа помощ за хоризонталните структури за програмиране наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ".

13 Април 2016