В Профила на купувача е публикувана процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

28 Юли 2016

"Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата ѝ версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2018 г.".