Обучение на Одитния орган на тема „Извършени промени и въведени контроли във функционалностите на ИСУН"

5 Юни 2018

В периода 30 май - 1 юни 2018 г., в гр. Велинград се проведе практическо обучение на тема „Извършени промени и въведени контроли във функционалностите на ИСУН" с лектор Георги Стратиев, притежаващ богат експертен опит в областта на информационните системи, използвани за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

Обучението е финансирано по бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0006 „Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове".
Целта на обучението беше систематично и подробно запознаване с новите функционалности на Информационната система за управление и наблюдение за програмен период 2014-2020 г., включително практическо използване на всички приложими модули на системата и въведените нови контроли в ИСУН.
Господин Стратиев представи на одиторите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" разработените функционалности и предстоящото развитие на отделните модули в ИСУН. Дадени бяха практически насоки за използването на информационната система от различните потребители на системата - бенефициенти, оценители, Управляващи органи, Сертифициращ орган и Одитен орган.
Практическият начин за провеждане на обучението беше изключително полезен за одиторите. В хода на дискусиите бяха представени различни подходи за използване на данните от системата за изпълнение на одитните ангажименти. Обсъдени бяха и допълнителни предложения за последващо надграждане и подобрение на функционалностите на ИСУН.