Проведена работна среща по прилагането на Закона за обществените поръчки

17 Юли 2018

На 12.07.2018 г. по покана на Управляващия орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София се проведе работна среща по прилагането на Закона за обществените поръчки. Участници в срещата бяха представители на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и бенефициенти по процедури на програмата - научни организации и висши учебни заведения.

От страна на Одитния орган, директорът на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност", г-жа Дора Бурова представи практиката на Агенцията и изнесе презентация на тема „Нередностите в областта на обществените поръчки от опита на Одитния орган". Разгледани бяха функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013. Акцентът на изложението бяха допусканите грешки в областта на обществените поръчки, които водят до финансови корекции.
Практически примери бяха представени в следните области:
- формулиране на условията на поръчките - критерии за подбор, критерии за възлагане и технически спецификации,
- избор на реда за възлагане и вида процедура,
- определяне на сроковете за провеждане на процедурите,
- разглеждане, оценка и класиране на офертите и
- сключване и изпълнение на договорите за обществени поръчки.
Споделеният опит е натрупан в резултат на дългогодишно сътрудничество с колеги одитори от службите на Европейската комисия и цели превенция на случаите на нередности в областта на обществените поръчки.
Обсъдиха се и налаганите от Управляващия орган финансови корекции за този тип нередности, изразяващи се в пълна или частична отмяна на публичния принос за съответния разход за обществена поръчка.
Получи се дискусия, която беше изключително полезна и подпомогна изграждането на административния капацитет на участниците в срещата.