Публикуван е традиционният анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020

28 Януари 2019

Традиционният анализ на нередностите в областта на обществените поръчки е публикуван на адрес: http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25.Документът съдържа статистическа информация за обхвата на извършените проверки, описание на подхода при проверките и определяне на финансовото влияние на нарушенията, както и обобщено представяне на видовете установени нередности от Одитния орган по програмите, финансирани от Европейския съюз. Целта на анализа е да представи подхода на Одитния орган. Той може да послужи за превенция на нередностите по Закона за обществените поръчки чрез въвеждането на подходящи мерки от страна на Управляващите органи и от страна на бенефициентите.

Тази година обобщението на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им е извадено в отделен документ, който може да намерите на същия адрес. Обобщението е разработено предвид множеството отклонения за ограничителни изисквания и необходимостта от предоставяне на насоки за коригирането и избягването на тези грешки.