Обучение на Одитния орган на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност“

19 Април 2019

В периода 15-17 април 2019 г., в гр. Велинград се проведе обучение на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност".
Обучението е финансирано по бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0006 „Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове".
Целта на обучението беше да се повишат знанията и уменията на служители на ИА ОСЕС в областта на информационната сигурност, процедирането с установени нередности и съмнения за измами със средства от ЕС и запознаване с правната уредба относно мерките срещу изпирането на пари и предотвратяване финансирането на тероризма.
Темите на обучението бяха организирани в три модула - модул І: Мерки срещу изпирането на пари. Конфликт на интереси; модул ІІ: Практически аспекти на работата със средства от ЕС - превенция и борба с нередностите и измамите и модул ІІІ: Защита на информацията от неправомерен достъп.
По модул І бяха изложени следните теми:
Госпожа Дора Бурова - директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност", представи основните правни изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му с акцент прилагането им от лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки.
Госпожа Людмила Рангелова - изпълнителен директор на Агенцията, представи основните теми и въпроси, разгледани на конференция на тема „Управление на конфликт на интереси според финансовите правила на ЕС", организирана от Главна дирекция „Бюджет" на Европейската комисия на 10 април 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.
По модул ІІ основен лектор беше господин Андон Ташуков - юрисконсулт на националната координационна служба за борба с измамите - АФКОС. Служителите на Одитния орган бяха запознати със законодателството в областта на нередностите и измамите на национално и на европейско ниво, структурата, мандата и правомощията на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), практиката и сътрудничеството между ОЛАФ и българските компетентни органи, резултати от разследвания и съдебна практика в областта на нередностите и измамите, процедурите за администриране на нередности, съгласно Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз и Наредбата за администриране на нередности по ЕСИФ, други. В хода на презентацията се проведе дискусия, решени бяха практически задачи и тест за самооценка.
Лектори по модул ІІІ бяха служители от Одитния орган - господин Светослав Йосифов и господин Иван Панчев, притежаващи международно признати сертификати за одитори на информационни системи. Те представиха политиката по информационна сигурност на ИА ОСЕС, плана за действие при инциденти, свързани с мрежовата и информационна сигурност, както и вътрешните правила на Агенцията, свързани с осигуряване на информационната сигурност.