Обучение на тема „Практически насоки за изпълнение на ангажиментите на Одитния орган по Структурните инструменти на ЕС" от представители на Ирландския Одитен орган

28 Февруари 2011

В периода 21-23 февруари 2011 г. се проведе курс, организиран от Школата по публични финанси на тема „Практически насоки за изпълнение на ангажиментите на Одитния орган по Структурните инструменти на ЕС".  В рамките на курса се осъществи консултиране по ключови въпроси относно работата на Одитния орган с представители на Ирландския Одитен орган по  Европейския фонд за регионално развтие. Консултанти бяха г-н Дермот Бърн - ръководител на Ирландския одитен орган и г-н Пол Херон  - ръководител на одитен екип по оперативна програма на Европейския фонд за регионално развтие . Представени бяха темите за ключовите вътрешни контроли, одитите на системите, одитите на операциите и годишните контролни доклади. В рамките на курса бяха разгледани спецификите на ирландския подход при одитите по програми, финасирани от Структурните инструменти на ЕС . Дадени бяха примери за добри практики. Дискутирани бяха казуси относно начина на формиране на одитната извадка, правилата за допустимост и одита на обществените поръчки.   Събитието се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ" - по проект на   ИА ОСЕС   № 0021-00-1.3 - „Укрепване капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд" .