Напредък в изпълнението на одитите на проекти

20 Май 2011

 

От началото на годината одиторите от Българския одитен орган извършват планирани одити на проекти по оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за рибарство. Тези одити се извършват при бенефициентите по оперативните програми. Целта на проверките е да се установи дали проектите се изпълняват в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, дали декларираните разходи са реално извършени и активите и услугите са действително получени от бенефициентите.

Одити на операциите се извършват по 7 оперативни програми. Общата стойност на одитираните разходи по тях е 701 854 532 лева. В три от опертивните програми се проверяват 100 % от сертифицираните разходи за 2010 г. в 68 бенефициента. По останалите четири програми се проверяват проекти, избрани на базата на случайна извадка. В извадката попаднаха общо 88 бенефициента.

Проверките при бенефициентите следва да приключат до края на месец юни 2011 г. Резултатите от тях заедно с резултатите от системните одити ще послужат за изготвянето на Годишните контролни доклади и Одиторските мнения по всяка от осемте оперативни програми, които се представят на Европейската комисия до 21 декември.

Финансирането на разходи, за провеждането на проверките при бенефициенти по оперативните програми се поема от ОП „Техническа помощ" по проект № 0021-00-1.3 „Укрепване на капацитета на одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.