Внедряване на одиторски софтуер в Българския одитен орган

28 Май 2011

 

В резултат на проведена процедура за обществена поръчка през месец април 2011 г. е сключен договор за доставка и внедряване на софтуер за управление на одиторската дейност в ИА ОСЕС. Закупеният софтуер и дейностите по внедряване и обучение се финансират със средства от Оперативна програма „Техническа помощ" по проект № 0021-00-1.3 „Укрепване на капацитета на одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд".

Софтуерът беше успешно инсталиран и от 25 май 2011 г. стартира обучение на одиторите за работа с него.

Използването на специализирания софтуер ще допринесе за повишаване ефективността на работата на одиторите от Одитния орган.