Подобряване качеството на одитната работа в Българския одитен орган

10 Ноември 2011

В началото на месец ноември 2011 г. служителите в Одитния орган участваха в три-дневен семинар в к.к. Боровец. Целта на семинара беше да се подобри качеството на одитната работа.

 

Основният модул на семинара беше насочен към подобряване и разширяване на знанията и уменията на служителите в ИА ОСЕС в областта на обществените поръчки. В него бяха представени практически въпроси и казуси при проверките на обществените поръчки.

 

На семинара беше представен проектът на актуализиран Наръчник за одит на средствата от ЕС. По време на семинара бяха обменени опит и знания между участниците в обучението и бяха обсъдени: резултатите от проверките, квалифицирането на грешките и техниките за събиране на документи и изготвяне на одитни доклади.

 

Семинарът се финансират със средства от Оперативна програма „Техническа помощ" по проект № 0021-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд".