Прилагане на одиторски софтуер в Българския одитен орган

10 Ноември 2011

От средата на месец октомври 2011 г. стартира прилагането на софтуера за управление на одиторската дейност в ИА ОСЕС в 6 пилотни одита на системите. Закупеният софтуер и дейностите по внедряване и обучение са финансирани със средства от Оперативна програма „Техническа помощ" по проект № 0021-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд".

 

От 1 януари 2011 г. одиторският софтуер ще се прилага за всички дейности на Одитния орган, включително за годишното планиране.

 

Използването на специализирания софтуер ще повиши ефективността на работата на одиторите от Одитния орган.