Приключи изпълнението на проект № 0021-ОО-1.3. – „Укрепване капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” по Оперативна програма „Техническа помощ”, бенефициент по който беше Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

20 Декември 2011

 

Приключи изпълнението на проект № 0021-ОО-1.3. - „Укрепване капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд" по Оперативна програма „Техническа помощ", бенефициент по който беше Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз".

През периода на изпълнение на проекта по ОПТП бяха извършени следните дейности:

Въведе се софтуер за управление на одиторската дейност в ИА ОСЕС и всички служители от специализираната администрация на ИА ОСЕС са обучени за работа с него. От месец октомври започна извършването на 6 пилотни одита, чрез прилагането на одитния софтуер.

Със средства от проекта бяха финансирани обучения в страната и чужбина за повишаване квалификацията на 214 служители.

Общо 25 одитори участваха в сертификационните програми на Института за вътрешните одитори за придобиване на международно признати сертификати Certified Government Auditing Professional (CGAP) и Certified Internal Auditor (CIA). Осигурена е подготовката и явяването на служители от Одитния орган в сертификационна програма на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) за придобиване на сертификат CISA (Certified Information Systems Auditor). За осигуряване на условия за самоподготовка за сертификационните програми бяха закупени специализирана литература, учебни пособия, тестове и тестови софтуер.

През периода на изпълнение на проекта със средства от Европейския фонд за регионално развитие по ОПТП бяха финансирани командировки на одитори от Одитния орган за извършване на проверки „на място" при бенефициенти във връзка с провеждане на одити на операциите по Оперативните програми.

За целите на одиторските проверки в различни управляващи органи и междинни звена по оперативните програми, както и извършване на проверки „на място" по проекти беше закупен специализиран софтуер за остойностяване на строително-монтажни работи. Специализираният софтуер се прилага при извършване на проверки на строително-монтажни работи при одити на операциите по Оперативните програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

По проекта беше осигурено необходимото техническо оборудване за изпълнение на одитните ангажименти по Оперативните и транс-граничните програми.

Също така беше закупена специализирана литература, необходима при извършване на проверки на строително-монтажни работи при одити на операциите по Оперативните програми, свързана с:

  • Договорните условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя;
  • Договорните условия за технологично оборудване;
  • Проектирането и строителството за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя;
  • Договорите на ФИДИК;
  • Тръжните процедури.

Изпълнението на проекта допринесе за укрепване капацитета на Одитния орган и подобряване на компетентността при изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и подобряване качеството на извършваните одитни ангажименти.