Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” е бенефициент по три проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

30 Май 2012