Информация за успешното финализиране на проект „Укрепване на административния капацитет на Одитния орган на Република България по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”, финансиран по програма МАТРА

5 Юни 2012