Разяснение по документацията за участие за обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 – Доставка на сървър и софтуер; обособена позиция № 2 – Доставка на дисков масив; обособена позиция № 3 – Доставка на 10 бр. преносими компютри; обособена позиция № 4 – Доставка на 8 бр. сканиращи устройства“

31 Август 2012