Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции"

4 Октомври 2012

  

Отваряне на оферти в поръчка за доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 

ИА „Одит на средствата от ЕС" изпълнява проект „Подпомагане на одитния орган при извършването на одитни ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд" по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. По една от дейностите в проекта е предвидено провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 4 обособени позиции. В тази връзка на 9 октомври 2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ИА ОСЕС в гр. София, ул. „Славянска" 4, етаж 5, ще се извърши отварянето на получените ценови оферти. На това заседание имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.