ИА ОСЕС изготви обобщен анализ за често срещани нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени през 2012 г. при одитите на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

26 Март 2013