Прекратяване на открита процедура с предмет „Осигуряване на одитори за допълване на одиторския капацитет на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” при изпълнението на одитни ангажименти по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд”

11 Април 2013

С Решение на възложителя, № ОС-А-4 от 10.04.2013 г., е прекратена открита процедура с предмет „Осигуряване на одитори за допълване на одиторския капацитет на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" при изпълнението на одитни ангажименти по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд", открита с Решение № ОС-А-3 от 20.02.2013 г. Процедурата се прекратява на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП.