Подобряване качеството на одитната работа в Българския одитен орган

17 Май 2013

 

В периода 9 - 11 май 2013 г. в к.к. Боровец служителите в специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" участваха в семинар на тема: „Практиката на Одитния орган за изпълнение на одити на системите и одити на операциите". Семинарът имаше за цел да подобри знанията и уменията на служителите за изпълнение на одитните ангажименти и да бъдат споделени добри практики. Приложени бяха интерактивни методи на работа с представяне на казуси и практическа работа по групи.

Обучението  се финансира по проект № 0098-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд" по ОП „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.