Поддържане и подобряване на знанията и уменията на служителите в Българския одитен орган

26 Юли 2013

 

На 12 юли 2013 г. в к.к. Белчин бани служителите в специализираната администрация на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" участваха в семинар на тема: „Обсъждане на проекти на указания на Европейската комисия, представени на Техническата среща на Одитните органи на 4 юни 2013 г. в Брюксел". Семинарът имаше за цел поддържане и подобряване на знанията и уменията на служителите в Българския одитен орган.

Участниците в семинара бяха запознати с проектите на указания за налагане на финансови корекции в областта на обществените поръчки, инструментите за финансов инженеринг и оценка на риска от измами. Проведоха се дискусии относно възможните ефекти от прилагането на тези указания. Одиторите бяха запознати с новия подход на Европейската комисия за определянето на кумулативния остатъчен риск и проведоха обсъждания на възприетия от България подход за предприемане на действия по установените грешки в годишните контролни доклади.

Обучението  се финансира по проект № 0098-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд" по ОП „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.