Разширяване на знанията на служителите в Българския одитен орган

25 Ноември 2013

 

На 19 и 20 ноември 2013 г. в гр. София се проведе обучение на всички одитори на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" на тема: „Одит на инструменти за финансов инженеринг - теория и практика".

В настоящия програмен период България прилага инструменти за финансов инженеринг по програмите ДЖЕРЪМИ и ДЖЕСИКА. В следващия програмен период се предвижда развитие и засилено прилагане на инструментите за финансов инженеринг. Предвид това обучението имаше за цел разширяване знанията на служителите от ИА ОСЕС за одита на инструментите за финансов инженеринг и обмяна на знания и опит между участниците в обучението.

Лектори на семинара бяха Мехтилд фон Майдел - ръководител на Одитния орган на провинция Анхалд-Саксония, Германия и Жолт Алберт - директор на дирекция в Унгарския Одитен орган. Наред с теорията, лекторите представиха пред одиторите от българския одитен орган своя опит от одити на прилаганите инструменти за финансов инженеринг, както и методологията и одиторския подход за проверки на финансовите инструменти.

Обучението  се финансира по проект № 0098-ОО-1.3 „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд" по ОП „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.