Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

17 Юли 2018 г.

Проведена работна среща по прилагането на Закона за обществените поръчки


На 12.07.2018 г. по покана на Управляващия орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София се проведе работна среща по прилагането на Закона за обществените поръчки. Участници в срещата бяха представители на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и бенефициенти по процедури на програмата - научни организации и висши учебни заведения.още ...5 Юни 2018 г.

Обучение на Одитния орган на тема „Извършени промени и въведени контроли във функционалностите на ИСУН"


В периода 30 май - 1 юни 2018 г., в гр. Велинград се проведе практическо обучение на тема „Извършени промени и въведени контроли във функционалностите на ИСУН" с лектор Георги Стратиев, притежаващ богат експертен опит в областта на информационните системи, използвани за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

още ...