Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

26 Септември 2018 г.

Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове обсъдиха методологията и практиката си на годишна среща в София


27-та годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се проведе на 24 и 25 септември 2018 г. в Националния дворец на културата в София.

още ...21 Септември 2018 г.

Годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще се проведе в НДК


27-та годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще се проведе на 24 и 25 септември 2018 г. в Националния дворец на културата в София. 

още ...