Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

15 Февруари 2019 г.

РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДОГОВОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪНШНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЕС (PRAG) ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕКСПЕРТИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


На 11.02.2019 г. в МРРБ по покана на г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, се проведе работна среща с представители на Управляващия орган по програми ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС 2014-2020. Г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност" в Одитния орган изнесе презентация на тема „Опитът на Одитния орган в областта на нередностите по провеждане на процедури за избор на изпълнител по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)".  По време на срещата беше споделена практиката на Одитния орган, често срещаните грешки и добри практики от работата по проверки на процедури за избор на изпълнител по PRAG. В срещата участваха 23 представители на Управляващия орган.

 

 

28 Януари 2019 г.

Публикуван е традиционният анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020


Традиционният анализ на нередностите в областта на обществените поръчки е публикуван на адрес: http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25.Документът съдържа статистическа информация за обхвата на извършените проверки, описание на подхода при проверките и определяне на финансовото влияние на нарушенията, както и обобщено представяне на видовете установени нередности от Одитния орган по програмите, финансирани от Европейския съюз. Целта на анализа е да представи подхода на Одитния орган. Той може да послужи за превенция на нередностите по Закона за обществените поръчки чрез въвеждането на подходящи мерки от страна на Управляващите органи и от страна на бенефициентите.

Тази година обобщението на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им е извадено в отделен документ, който може да намерите на същия адрес. Обобщението е разработено предвид множеството отклонения за ограничителни изисквания и необходимостта от предоставяне на насоки за коригирането и избягването на тези грешки.