Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

30 Октомври 2018 г.

Обявена е обществена поръчка


В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт Pentana Audit"още ...18 Октомври 2018 г.

Обявена е обществена поръчка


В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет: „Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

още ...