Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

5 Юни 2018 г.

Обучение на Одитния орган на тема „Извършени промени и въведени контроли във функционалностите на ИСУН"


В периода 30 май - 1 юни 2018 г., в гр. Велинград се проведе практическо обучение на тема „Извършени промени и въведени контроли във функционалностите на ИСУН" с лектор Георги Стратиев, притежаващ богат експертен опит в областта на информационните системи, използвани за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

още ...12 Април 2018 г.

Обявена е обществена поръчка


В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за чуждестранните участници в XXVII-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в гр. София в периода 23 - 26 септември 2018 г."още ...