Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно приетите одитни стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • ефективността на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС;
  • верността на представените на Европейската комисия декларации за разходите и като следствие от това разумна гаранция, че основните транзакции са законосъобразни и редовни.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуални събития

8 Февруари 2017 г.

Обявена е обществена поръчка


В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС" по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Доставка на 40 бр. преносими компютри;
Обособена позиция № 2 - Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори

 

 

още ...4 Октомври 2016 г.

Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите презю 2015 г., може да бъде прочетена в приложения анализ


 

 

още ...