Начало > Карта на сайта
За агенцията
Мисия
Годишни доклади
Стратегически план
Структура
Органограма
Изпълнителен директор
Администрация
Главен секретар
Дирекция ОСРП
Дирекция ОССПО
Дирекция ФСАД
Дирекция ОСТСДП
Дирекция ПООД
Одитна дейност
Одитна методология и практика
Методология на ЕК
Методология на Одитния орган
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 13
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 7
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 6
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 4
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 2
Одитна практика
Нормативни актове
Българско законодателство
Актове на Съвета на ЕС и Европейската комисия
Полезни връзки
Контакти
Информация
Кариери
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС""
Профил на купувача
27.08.2012 Документация за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност"
29.01.2013 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Доставка, инсталиране и техническа поддръжка на 10 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт „Пентана/Pentana"
21.06.2013 Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"
28.11.2011 Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на служителите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"
21.06.2012 Публична покана за техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"
20.12.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебните пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
21.03.2014 Документация за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
31.05.2014 Документация за участие в Публична покана за доставка на преносими, настолни компютри с минитори и мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир) за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"
28.11.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност" - 28.11.2013 г.
20.06.2014 Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана" - 01.08.2014 - 31.07.2015 г.
22.03.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" - прекратена
21.06.2012 Прекратяване на обществена поръчка за осигуряване на автомобилен превоз
22.05.2012 Отваряне на ценови оферти в поръчка за осигуряване на автомобилен превоз
02.04.2012 Промяна в условията за участие в обществена поръчка за автомобилен превоз
02.08.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
14.08.2012 Промяна в условията за участие в обществена поръчка за автомобилен превоз
16.08.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
20.02.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на одитори за допълване на одиторския капацитет на ИА ОСЕС при изпълнението на одитни ангажименти по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд" - прекратена
10.04.2013 Прекратяване на процедура
24.08.2011 Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИА "ОСЕС" за помещенията на ул."Славянска" №4, гр.София
Публична покана № ОС-А-6 от 19.05.2015 г. с предмет: „Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр. преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS“
Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г. с предмет: "Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр.преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS"
Публична покана № ОС-А-9 от 13.07.2015 г. с предмет: „Доставка и инсталиране на 5 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт Pentana и осигуряване на техническа поддръжка на 65 броя лицензи за работа с одитния софтуер Pentana“
Договор за офталмологични прегледи
Пазарно проучване за специализиран софтуерен продукт за извадки по следните методи: MUS Стандартен подход, MUS Стандартен подход с дву-периодна извадка и MUS Стратифициран подход
Административни дейности
Достъп до информация
Документи, необходими за получаване на достъп до информация
Отчети за постъпилите заявления за ДОИ
Вътрешни правила в ИА ОСЕС за достъп до информация и предоставяне на информация за повторно използване
Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011 г.
Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ
Информация, предоставена повече от три пъти
Звено за приемане на заявления за достъп до информация
Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби
Резултати
2010
Административен регистър към МС
Защита на личните данни
Архив на новини
Сигнали за нередности
Бюджет
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
Димитър Арнаудов
Христо Парашкевов
Иван Панчев
Нина Кирилова
Мария Андреева
Пенка Нешева
Албена Пурчева-Маркова
Радослав Недялков
Петя Драганова
Ивелина Янкова-Пенева
Галина Стоянова
Галя Аламинова
Диана Кутинчева
Елена Лулеова
Ива Спасова
Искра Славова
Пенка Добрева
Галина Колева
Анна Вълчева-Василева
Атанаска Здравкова
Недялка Георгиева
Мария Магдалинчева
Радостин Ангелов
Дилиана Иванова
Йорданка Попова
Анжела Минковска
Галя Пушева
Радосвета Абаджиева
Виолета Николова
Елена Дойнова
Милена Попниколова
Екатерина Ножарова
Галина Киричева
Демина Байрактарска-Христова
Пролетка Радонова
Вера Мингова
Любослава Цветкова
Доротея Димитрова-Манолова
Валерия Иванчева
Иванка Сукалинска-Станоева
Мария Петрова
Асен Богданов
Катя Дойчевска
Владислав Иванов
Георги Михайлов
Мария Урумова
Виктория Зарева
Светослав Йосифов
Неделина Недялкова
Баръш Юнуз
Михаела Цаканска
Теодора Борисова-Колева
Петрана Павлова
Искра Торбова-Христова
Дора Бурова-Копаранова
Елена Балабина
Веселин Спасов
Галя Иванова
Десислава Хаджидимитрова
Бойчо Тенев
Ралица Иванова
Калиптен Юсуф
Станислава Кръстанова
Ралица Георгиева
Надежда Латева
Димитър Георгиев
Даниела Босакова
Маргарита Томанова
Георги Статев
Венера Петрова
Яна Андонова
Добринка Михайлова
Светослав Наумов
Сирма Тодорова
Цеца Стоянова
Бюджетни линии по ОПДУ
Антикорупция
Правна информация
Достъпност
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 1
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 2
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 3
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 4
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 5
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 6
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 7
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 8
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 9
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 10
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 11
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 12
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 13
Анализ на нередности в обществените поръчки
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Людмила Рангелова-Петрова
Гергана Минева-Младенова