Стратегически план

Стратегически план
Стратегическият план има за цел да отрази основните приоритети и дейности за периода 2018 - 2020 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" в качеството й на Одитен орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за рибарство и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и други програми, по които Република България получава финансов ресурс по международни споразумения за предоставяне на средства.
На базата на определените приоритети се формулират конкретните задачи и дейности за тяхното осъществяване, както и политика за осигуряване на необходимите ресурси и тяхното разпределение за периода на стратегическия план.
Основните стратегически цели на Агенцията са:

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]