Архив на новини

05 юни 2023

Изпълняваните от Одитния орган проверки за съответствие със законодателството по обществени поръчки по време на одитите на операциите за сертифицираните през деветата счетоводна година разходи включват и спазването на ограниченията, въведени с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Още

01 юни 2023

На 31 май 2023 г. г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ към Изпълнителна агенция ОСЕС, проведе практическо обучение на тема „Примери за нередности при прилагане на законодателството при обществени поръчки от практиката на ИА ОСЕС“ с участие на експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси – отговорна национална агенция по програмата „Еразъм+“. Още

20 февруари 2023

  В секция „Одитна практика“ на страницата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ са публикувани примери за одиторски практики на службите на ЕК за нередности по проекти, финансирани със средства от ЕС.Трите документа отразяват установени нередности в три области – обществени поръчки, конфликт на интереси и държавни помощи.Същите са разпространени в рамките на Common provision regulation expert group в края на 2022 г.Документите можете да откриете на адрес https://aeuf.minfin.bg/bg/25Още

31 януари 2023

Традиционният анализ на нередностите е публикуван на адрес: https://aeuf.minfin.bg/bg/25              Анализът представя резултатите от извършените от Одитния орган проверки, които са докладвани на ЕК през 2022 г. Включва информация за установените нередности в резултат на нарушения при прилагане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП, ПМС № 160/2016 г. и по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG), както и за нередности, установени извън нарушенията при прилагане на законодателството по обществените поръчки. Ще се запознаете с подхода на Одитния орган за извършване на проверките, определяне на финансовото влияние на нарушенията и обхвата на анализа за индикатори на измами.Още

news thumb
05 декември 2022

Представители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ взеха участие в Годишната среща на групите на одиторите по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море”  2014 – 2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България“ 2014-2020, проведена в края на месец ноември 2022 г. Домакин и организатор на форума беше Одитният орган на Република Гърция (EDEL – Greek Financial Audit Committee) в качеството си на орган, отговорен за цялостната одитна дейност по двете програми. Още

11 ноември 2022

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) получи крайните резултати от одита на Европейската сметна палата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР). Това стана с писмо от 8.11.2022 г. на г-жа Хелга Бергер – член на Европейската сметна палата, адресирано също до комисарите г-жа Елиза Ферейра и г-н Никола Шмит, Главни дирекции „Регионална и селищна политика“, „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Бюджет“ на Европейската комисия. Европейската сметна палата няма никакви констатации и забележки по работата на българския Одитен орган.Още

news thumb
04 ноември 2022

През предходната седмица се проведе 29-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове от държавите членки на ЕС (the Homologues Group). Срещата беше организирана от Европейската комисия и Одитния орган на Република Кипър в гр. Пафос, Кипър, на 24-25 октомври 2022 г. Ежегодната среща на одитните органи се състоя след двегодишно прекъсване, дължащо се на кризата във връзка с COVID-19. Представители на ръководството на ИА ОСЕС участваха в работата на форума заедно с ръководните екипи от одитните органи на всички държави членки, представители на Европейската комисия, ОЛАФ и Европейската сметна палата.Още

01 ноември 2022

В публикувания през месец октомври 2022 г. Годишен доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2021 г. българският одитен орган - ИА „Одит на средствата от ЕС“ - е посочен като пример за добра практика. Пълният текст на доклада може да бъде прочетен на следния линк (страници 5-309):  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf Още

20 септември 2022

Във връзка с разпространеното в медиите на 19.09.2022 г. изявление на политически лица от партия „Продължаваме промяната“, изразяваме категоричното си несъгласие с изложените твърдения за неправомерни действия в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“. Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последиците върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС.Още

01 юли 2022

В бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни т.г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 143 от 27 юни 2022 г., с което е изменен и допълнен Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.Още

news thumb
24 юни 2022

В периода 21-23 юни 2022 г. г-жа Петрана Павлова, директор на дирекция „Одити на средствата по социална политика и образование“ към ИА ОСЕС, взе участие като представител на Одитния орган в техническа среща с представители на Европейската комисия, както и в Комитетите за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитията се проведоха в гр. Пловдив.Още

20 юни 2022

В периода 16-17 юни 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведе практическо обучение, в което взе участие представител на ИА ОСЕС, г-жа Елеонора Тодорова, FCCA, главен одитор в Дирекция „Одит на средствата по териториално сътрудничество и други програми“.Още

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация