Архив на новини

Публикуван е годишният анализ на установените от Одитния орган нередности Още

19 яну 2022

На 23.07.2021 г. се проведе онлайн обучение на служителите от звеното за осъществяване на първо ниво на контрол към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.По покана на Националния орган на Програмата за трансгранично сътрудни-чество Interreg V – A Румъния - България 2014 - 2020 в обучението като гост - лектор взе участие г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в Агенцията. Още

26 юли 2021

На 18.12.2020 г. чрез системата WebEx се проведе онлайн обучение на бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.По покана на Управляващия орган на ОПРР в обучението като гост-лектор взе участие г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в Одитния орган. Още

21 дек 2020

На 28.08.2019 г. в гр. София по покана на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, се проведе обучение.Още

30 авг 2019

В периода 15-17 април 2019 г., в гр. Велинград се проведе обучение на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност".Още

19 апр 2019

В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт Pentana Audit"Още

30 окт 2018

В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет: „Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"Още

18 окт 2018

27-та годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се проведе на 24 и 25 септември 2018 г. в Националния дворец на културата в София.Още

26 сеп 2018

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]