Актове на институциите на ЕС

Регламенти

 

Регламент за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Регламент (ЕС) 2020/558 на ЕП и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 във връзка с COVID-19Регламент (ЕС) № 223/2014 на ЕП и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лицаРегламент (ЕС) 2020/559 на ЕП и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с COVID-19

Общ регламент за фондовете - Регламент (ЕС) № 1303/2013 .

Общ регламент за фондовете - Регламент (ЕС) № 1303/2013 – консолидирана версия

Финансов регламент – Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046

Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие – Регламент (ЕС) № 1301/2013Регламент относно Европейския социален фонд – Регламент (ЕС) № 1304/2013Регламент относно Европейско териториално сътрудничество – Регламент (ЕС) № 1299/2013

Регламент относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) - Регламент (EО) № 1082/2006

Регламент относно ЕГТС – Регламент (ЕС) № 1302/2013

Регламент относно Кохезионния фонд – Регламент (ЕС) № 1300/2013

 

Делегирани регламенти  

 

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013

Делегиран регламент (ЕС) 2019/694 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013Делегиран регламент (ЕС) 2016/568 относно неподлежащите на събиране суми

Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 относно Европейски кодекс на поведение за партньорствоДелегиран регламент (ЕС) № 481/2014 относно допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество Делегиран регламент (ЕС) № 2019/693 за изменение на регламент (ЕС) № 481/2014

Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 относно опростените разходи

Делегиран регламент (ЕС) 2019/886 за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на разпоредбите за финансовите инструменти, опростените варианти за разходите, одитната следа, обхвата и съдържанието на одитите на операциите и методиката за подбор на извадки от операции и приложение III

 

Регламенти за изпълнение 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/295 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/207 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013

Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 относно финансовите инструменти

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/263 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1140 за установяване на образците за контролните доклади и за годишните одитни доклади за финансовите инструменти, използвани от ЕИБ и другите международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер

 

Насоки на Комисията

 

Насоки за определяне на финансови корекции за неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки

 

Известие относно инструментите за борба с тайните споразумения при възлагането на обществени поръчки и относно насоките за прилагане на съответното основание за изключване

Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

Насоки за държавите членки относно стратегията за одитНасоки за държавите членки относно процедурата за определяне

Насоки за Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление и контрол в държавите членки
Ръководство за държавите членки относно проверките на управлението
Указания за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки
Указания за използването на опростени варианти на разходите.pdf ...
Насоки за държавите членки относно одита на отчетите Насоки за държавите членки относно годишния контролен доклад и одитното становище
Насоки за държавите членки относно изготвянето, проверката и приемането на отчетиНасоки за държавите членки относно съставянето на декларацията за управлението и годишния отчет
Насоки за държавите членки относно оттеглени суми, събрани суми, подлежащи на събиране суми и неподлежащи на събиране суми
Обществени поръчки - Ръководство за Специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове
Насоки относно държавната помощ за финансовите инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014—2020 г.Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите
 
 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]