Актове на институциите на ЕС

Регламенти

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, ЕСФ плюс, КФ, ФСП и ЕФМДРА, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

Регламент за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Регламент (ЕС) 2020/558 на ЕП и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 във връзка с COVID-19Регламент (ЕС) № 223/2014 на ЕП и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лицаРегламент (ЕС) 2020/559 на ЕП и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 във връзка с COVID-19

Общ регламент за фондовете - Регламент (ЕС) № 1303/2013 .

Общ регламент за фондовете - Регламент (ЕС) № 1303/2013 – консолидирана версия

Финансов регламент – Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046

Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие – Регламент (ЕС) № 1301/2013Регламент относно Европейския социален фонд – Регламент (ЕС) № 1304/2013Регламент относно Европейско териториално сътрудничество – Регламент (ЕС) № 1299/2013

Регламент относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) - Регламент (EО) № 1082/2006

Регламент относно ЕГТС – Регламент (ЕС) № 1302/2013

Регламент относно Кохезионния фонд – Регламент (ЕС) № 1300/2013

 

Делегирани регламенти  

Делегиран Регламент (ЕС) 2023/67 на Комисията от 20 октомври 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на стандартизирани готови извадкови методологии и условия, които да обхващат един или повече програмни периоди

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013

Делегиран регламент (ЕС) 2019/694 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013Делегиран регламент (ЕС) 2016/568 относно неподлежащите на събиране суми

Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 относно Европейски кодекс на поведение за партньорствоДелегиран регламент (ЕС) № 481/2014 относно допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество Делегиран регламент (ЕС) № 2019/693 за изменение на регламент (ЕС) № 481/2014

Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 относно опростените разходи

Делегиран регламент (ЕС) 2019/886 за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на разпоредбите за финансовите инструменти, опростените варианти за разходите, одитната следа, обхвата и съдържанието на одитите на операциите и методиката за подбор на извадки от операции и приложение III

 

Регламенти за изпълнение 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/295 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/207 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013

Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 относно финансовите инструменти

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/263 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1140 за установяване на образците за контролните доклади и за годишните одитни доклади за финансовите инструменти, използвани от ЕИБ и другите международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер

 
 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация