Актове на институциите на ЕС

Регламенти

Регламент (ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 по отношение на Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)

Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Регламент (ЕС) 2021/41 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за ЕФРР, ЕСФ плюс, КФ, ФСП и ЕФМДРА, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

Регламент за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Регламент (ЕС) 2020/558 на ЕП и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 във връзка с COVID-19

Регламент (ЕС) № 223/2014 на ЕП и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Регламент (ЕС) 2020/559 на ЕП и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 223/2014 по отношение на въвеждането на специални мерки за справяне с избухването на COVID-19

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета – консолидирана версия

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи

Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета

 

Делегирани регламенти  

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на общите показатели и подробните елементи на набора от показатели за възстановяване и устойчивост

Делегиран Регламент (ЕС) 2023/67 на Комисията от 20 октомври 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на стандартизирани готови извадкови методологии и условия, които да обхващат един или повече програмни периоди

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР

Делегиран регламент (ЕС) № 2019/694 на Комисията от 15 февруари 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата на финансиране, което не е свързано с разходите за съответните операции

Делегиран регламент (ЕС) № 2016/568 на Комисията от 29 януари 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията и процедурите за определяне дали неподлежащите на събиране суми следва да бъдат възстановени от държавите членки по линия на ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР

Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове

Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество

Делегиран регламент (ЕС) № 2019/693 на Комисията от 7 февруари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество

Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2195 на Комисията от 9 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки

Делегиран регламент (ЕС) 2019/886 за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на разпоредбите за финансовите инструменти, опростените варианти за разходите, одитната следа, обхвата и съдържанието на одитите на операциите и методиката за подбор на извадки от операции и приложение III

 

Регламенти за изпълнение 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/295 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/207 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013

Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 относно финансовите инструменти

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/263 на Европейската Комисия от 14 февруари 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти във връзка с Механизма за съвместни инвестиции и Фонда за градско развитие

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1140 за установяване на образците за контролните доклади и за годишните одитни доклади за финансовите инструменти, използвани от ЕИБ и другите международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер

 
 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация