Методология на ЕК

Не всички документи имат български превод. Насоките, за които няма такъв ще откриете в английската версия на сайта.

Ръководство интегрирано градско развитие

Ръководство за възлагането на обществени поръчки

Решение на Комисията от 14 май 2019 година за установяване на насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки

Указание за опростените варианти за разходиНасоки относно държавната помощ за финансовите инструментиНасоки обща методология за оценяване на СУКНасоки относно процедурата за определяне

Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите Юни, 2014 г.

 

Насоки относно стратегията за одит

Ръководство относно проверките на управлението

 

Насоки относно ГКД и Одитното становище

Насоки относно съставянето на декларацията за управлението и годишния отчет

Насоки за държавите членки относно оттеглени, събрани суми, подлежащи и неподлежащи на събиране суми

Насоки относно одита на отчетите

Насоки относно изготвянето, проверката и приемането на отчети

Насоки относно формирането на извадки

Информационна бележка относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ

Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия

Откриване на подправени документи в областта на структурните действия

Насоки за откриване на подправени документи

Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]