Методология на ЕК

Внимание! Не всички документи на Европейската комисия са достъпни на български език.

 

2021 - 2027 Програмен период
1 Основани на риска проверки на управлението по чл. 74 от Регламент 2021/1060 version in English  
2 Методологическа бележка относно оценката на системите за финансово управление и контрол в Държавите-членки version in English CPRE_23-0007-01
Обществени поръчки
3 Ръководство за Специалисти за възлагането на обществени поръчки относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от ЕСИФ version in English  
4 Известие относно инструментите за борба с тайните споразумения при възлагането на обществени поръчки и относно насоките за прилагане на съответното основание за изключване   2021/C 91/01
5 Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредна ситуация, породена от кризата с COVID-19 version in English 2020/C 108 I/01
Одитни дейности
6 Решение на Комисията от 14 май 2019 година за установяване на насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки. Приложение към Решение от 14.05.2019 г. version in English  C(2019)3452 final
7 Насоки за държавите членки относно стратегията за одит version in English EGESIF_14-0011-02 final
8 Насоки за държавите членки относно процедурата за определяне version in English EGESIF_14-0013 final
9 Насоки за държавите членки относно одита на отчетите version in English EGESIF_15-0016-04
10 Указания за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки version in English EGESIF_16-0014-00
11 Насоки за държавите членки относно годишния контролен доклад и одитното становище, представяни от одитните органи, както и относно третирането на грешки, констатирани от одитните органи, с оглед установяването и докладването на надежден общ остатъчен процент на грешките version in English EGESIF_15-0002-04
     
Финансово управление и контрол
12 Насоки за Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление и контрол в държавите членки version in English EGESIF_14-0010 final
13 Ръководство за държавите членки относно проверките на управлението version in English EGESIF_14-0012_02 final
14 Указание за използването на опростените варианти за разходи version in English EGESIF_14-0017
15 Насоки за държавите членки относно изготвянето, проверката и приемането на отчети version in English EGESIF_15-0018-04
16 Насоки за държавите членки относно съставянето на декларацията за управлението и годишния отчет version in English EGESIF_15-0008-05
17 Насоки за държавите членки относно оттеглени, събрани суми, подлежащи и неподлежащи на събиране суми version in English EGESIF_15-0017-04
18 Актуализирани насоки относно държавната помощ за финансовите инструменти по ЕСИФ през период 2014-2020 version in English SWD(2017) 156 final
Национален план за възстановяване и устойчивост
19 Насоки относно плановете за възстановяване и устойчивост в контекста на плана REPowerEU version in English 2023/C 80/01
20 Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост version in English 2021/C 58/01
21 Насоки към държавите членки относно ПВУ част 1 от 2 version in English SWD(2020) 205 final
22 Насоки към държавите членки относно ПВУ част 2 от 2 version in English SWD(2021) 12 final
Борба с измами и конфликт на интереси
23 Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите Юни, 2014 г. version in English EGESIF_14-0021-00
24 Информационна бележка относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ version in English COCOF 09/003/00-BG
25 Практическо ръководство за ръководители по установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия version in English  
26 Практическо ръководство за управляващите органи по откриване на подправени документи в областта на структурните действия version in English  
27 Съобщение на Комисията - Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент version in English 2021/C 121/01
Разни
28 Ръководство за устойчиво интегрирано градско развитие - EGESIF_15-0010-01   EGESIF_15-0010-01
29 Съобщение на Комисията — Известие относно споразумения с незначителен ефект, които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Известие „de minimis“ )   2014/С 291/01

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация