Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

11 ноември 2022

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) получи крайните резултати от одита на Европейската сметна палата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР). Това стана с писмо от 8.11.2022 г. на г-жа Хелга Бергер – член на Европейската сметна палата, адресирано също до комисарите г-жа Елиза Ферейра и г-н Никола Шмит, Главни дирекции „Регионална и селищна политика“, „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Бюджет“ на Европейската комисия. Европейската сметна палата няма никакви констатации и забележки по работата на българския Одитен орган.Още

04 ноември 2022

През предходната седмица се проведе 29-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове от държавите членки на ЕС (the Homologues Group). Срещата беше организирана от Европейската комисия и Одитния орган на Република Кипър в гр. Пафос, Кипър, на 24-25 октомври 2022 г. Ежегодната среща на одитните органи се състоя след двегодишно прекъсване, дължащо се на кризата във връзка с COVID-19. Представители на ръководството на ИА ОСЕС участваха в работата на форума заедно с ръководните екипи от одитните органи на всички държави членки, представители на Европейската комисия, ОЛАФ и Европейската сметна палата.Още

01 ноември 2022

В публикувания през месец октомври 2022 г. Годишен доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2021 г. българският одитен орган - ИА „Одит на средствата от ЕС“ - е посочен като пример за добра практика. Пълният текст на доклада може да бъде прочетен на следния линк (страници 5-309):  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf Още

20 септември 2022

Във връзка с разпространеното в медиите на 19.09.2022 г. изявление на политически лица от партия „Продължаваме промяната“, изразяваме категоричното си несъгласие с изложените твърдения за неправомерни действия в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“. Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последиците върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС.Още

01 юли 2022

В бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни т.г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 143 от 27 юни 2022 г., с което е изменен и допълнен Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]