Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

20 февруари 2023

  В секция „Одитна практика“ на страницата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ са публикувани примери за одиторски практики на службите на ЕК за нередности по проекти, финансирани със средства от ЕС.Трите документа отразяват установени нередности в три области – обществени поръчки, конфликт на интереси и държавни помощи.Същите са разпространени в рамките на Common provision regulation expert group в края на 2022 г.Документите можете да откриете на адрес https://aeuf.minfin.bg/bg/25Още

31 януари 2023

Традиционният анализ на нередностите е публикуван на адрес: https://aeuf.minfin.bg/bg/25              Анализът представя резултатите от извършените от Одитния орган проверки, които са докладвани на ЕК през 2022 г. Включва информация за установените нередности в резултат на нарушения при прилагане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП, ПМС № 160/2016 г. и по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG), както и за нередности, установени извън нарушенията при прилагане на законодателството по обществените поръчки. Ще се запознаете с подхода на Одитния орган за извършване на проверките, определяне на финансовото влияние на нарушенията и обхвата на анализа за индикатори на измами.Още

05 декември 2022

Представители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ взеха участие в Годишната среща на групите на одиторите по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море”  2014 – 2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България“ 2014-2020, проведена в края на месец ноември 2022 г. Домакин и организатор на форума беше Одитният орган на Република Гърция (EDEL – Greek Financial Audit Committee) в качеството си на орган, отговорен за цялостната одитна дейност по двете програми. Още

11 ноември 2022

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) получи крайните резултати от одита на Европейската сметна палата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР). Това стана с писмо от 8.11.2022 г. на г-жа Хелга Бергер – член на Европейската сметна палата, адресирано също до комисарите г-жа Елиза Ферейра и г-н Никола Шмит, Главни дирекции „Регионална и селищна политика“, „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Бюджет“ на Европейската комисия. Европейската сметна палата няма никакви констатации и забележки по работата на българския Одитен орган.Още

04 ноември 2022

През предходната седмица се проведе 29-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове от държавите членки на ЕС (the Homologues Group). Срещата беше организирана от Европейската комисия и Одитния орган на Република Кипър в гр. Пафос, Кипър, на 24-25 октомври 2022 г. Ежегодната среща на одитните органи се състоя след двегодишно прекъсване, дължащо се на кризата във връзка с COVID-19. Представители на ръководството на ИА ОСЕС участваха в работата на форума заедно с ръководните екипи от одитните органи на всички държави членки, представители на Европейската комисия, ОЛАФ и Европейската сметна палата.Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация