Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

Публикуван е гoдишният анализ на установените от Одитния орган нередности

19 яну 2022

Публикуван е годишният анализ на установените от Одитния орган нередности Още

ПРОВЕРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ОПИТЪТ И ПРАКТИКАТА НА ИА ОСЕС КАТО ОДИТОР НА ПРОЕКТИ ПО ЕСИФ

26 юли 2021

На 23.07.2021 г. се проведе онлайн обучение на служителите от звеното за осъществяване на първо ниво на контрол към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.По покана на Националния орган на Програмата за трансгранично сътрудни-чество Interreg V – A Румъния - България 2014 - 2020 в обучението като гост - лектор взе участие г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в Агенцията. Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]