ИА „Одит на средствата от ЕС” успешно приключи изпълнението на договор № BG05SFOP001-4.006-0003-С01/2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на финансов план, чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.006-0003 „Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по Оперативна програма „Добро управление“, със срок на изпълнение от 01.01.2022 г. до 31.10.2023 г.

Размерът на усвоените средства по финансовия план е 7 984 664.10 лв., предоставени в съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално финансиране.

Изпълнението на бюджетната линия допринесе за:

  • Подпомагане на Одитния орган при изпълнение на функциите му при извършването на одитни ангажименти и проверки на място по оперативните програми, финансирани по ЕСИФ;
  • Осигуряване на техническо оборудване, необходимо за изпълнение на одитните ангажименти;
  • Осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски, необходими за поддържането на адекватен административен капацитет на Одитния орган по ЕСИФ;
  • Обезпечаване на ефективното функциониране на Одитния орган, чрез ограничаване на текучеството на квалифициран персонал и осигуряване на адекватно на пазарните условия възнаграждение;
  • Гарантиране независимостта и обективността на служителите, даващи увереност за законосъобразността и редовността на разходи от фондове и програми на ЕС;
  • Повишаване и усъвършенстване професионалните знания и умения на служителите чрез участия в обучения, семинари, посещения за обмяна на опит, работни срещи и др.;
  • Наемане на експерти със специфични знания и умения в случаите, в случаите когато се изисква специализирана експертиза.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     www.eufunds.bg

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация