Начало > Карта на сайта
За агенцията
Мисия
Годишни доклади
Стратегически план
Структура
Органограма
Изпълнителен директор
Администрация
Главен секретар
Дирекция ОСРП
Дирекция ОССПО
Дирекция ФСАД
Дирекция ОСТСДП
Дирекция ПООД
Одитна методология и практика
Методология на ЕК
Методология на Одитния орган
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 13
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 7
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 6
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 4
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 2
КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки
Одитна практика
Нормативни актове
Българско законодателство
Актове на Съвета на ЕС и Европейската комисия
Полезни връзки
Контакти
Информация
Кариери
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС""
Профил на купувача
27.08.2012 Документация за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност"
29.01.2013 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Доставка, инсталиране и техническа поддръжка на 10 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт „Пентана/Pentana"
21.06.2013 Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"
28.11.2011 Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на служителите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"
21.06.2012 Публична покана за техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"
20.12.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебните пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
21.03.2014 Документация за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
31.05.2014 Документация за участие в Публична покана за доставка на преносими, настолни компютри с минитори и мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир) за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"
28.11.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност" - 28.11.2013 г.
20.06.2014 Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана" - 01.08.2014 - 31.07.2015 г.
22.03.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" - прекратена
21.06.2012 Прекратяване на обществена поръчка за осигуряване на автомобилен превоз
22.05.2012 Отваряне на ценови оферти в поръчка за осигуряване на автомобилен превоз
02.04.2012 Промяна в условията за участие в обществена поръчка за автомобилен превоз
02.08.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
14.08.2012 Промяна в условията за участие в обществена поръчка за автомобилен превоз
16.08.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
20.02.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на одитори за допълване на одиторския капацитет на ИА ОСЕС при изпълнението на одитни ангажименти по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд" - прекратена
10.04.2013 Прекратяване на процедура
24.08.2011 Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИА "ОСЕС" за помещенията на ул."Славянска" №4, гр.София
Публична покана № ОС-А-6 от 19.05.2015 г. с предмет: „Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр. преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS“
Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г. с предмет: "Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр.преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS"
Публична покана № ОС-А-9 от 13.07.2015 г. с предмет: „Доставка и инсталиране на 5 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт Pentana и осигуряване на техническа поддръжка на 65 броя лицензи за работа с одитния софтуер Pentana“
Договор за офталмологични прегледи
Пазарно проучване за специализиран софтуерен продукт за извадки по следните методи: MUS Стандартен подход, MUS Стандартен подход с дву-периодна извадка и MUS Стратифициран подход
Административни дейности
Достъп до информация
Документи, необходими за получаване на достъп до информация
Отчети за постъпилите заявления за ДОИ
Вътрешни правила в ИА ОСЕС за достъп до информация и предоставяне на информация за повторно използване
Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011 г.
Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ
Информация, предоставена повече от три пъти
Звено за приемане на заявления за достъп до информация
Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби
Резултати
2010
Административен регистър към МС
Защита на личните данни
Архив на новини
Сигнали за нередности
Бюджет
Бюджетни линии по ОПДУ
Бюджетни линии 2016 - 2018
Бюджетни линии 2019 - 2021
Антикорупция
Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Правна информация
Достъпност
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 1
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 2
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 3
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 4
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 5
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 6
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 7
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 8
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 9
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 10
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 11
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 12
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 13
Анализ на нередности в обществените поръчки
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Людмила Рангелова-Петрова
Гергана Минева-Младенова