Начало > Карта на сайта
За агенцията
Мисия
Годишни доклади
Стратегически план
Структура
Органограма
Изпълнителен директор
Администрация
Главен секретар
Дирекция ОСРП
Дирекция ОССПО
Дирекция ФСАД
Дирекция ОСТСДП
Дирекция ПООД
Одитна методология и практика
Методология на ЕК
Архив
Методология на Одитния орган
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 13
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 7
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 6
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 4
КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 2
КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки
Одитна практика
Нормативни актове
Българско законодателство
Актове на институциите на ЕС
Полезни връзки
Контакти
Информация
Кариери
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС""
Профил на купувача
27.08.2012 Документация за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност"
29.01.2013 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Доставка, инсталиране и техническа поддръжка на 10 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт „Пентана/Pentana"
21.06.2013 Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"
28.11.2011 Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на служителите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"
21.06.2012 Публична покана за техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана"
20.12.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебните пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
21.03.2014 Документация за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
31.05.2014 Документация за участие в Публична покана за доставка на преносими, настолни компютри с минитори и мултифункционални устройства (принтер/скенер/копир) за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"
28.11.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет „Организиране и провеждане на обучения и семинари в страната за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС" и осигуряване на материали за изпълнение на дейности по информиране и публичност" - 28.11.2013 г.
20.06.2014 Публична покана за едногодишна техническа поддръжка на програмен продукт "Пентана" - 01.08.2014 - 31.07.2015 г.
22.03.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" - прекратена
21.06.2012 Прекратяване на обществена поръчка за осигуряване на автомобилен превоз
22.05.2012 Отваряне на ценови оферти в поръчка за осигуряване на автомобилен превоз
02.04.2012 Промяна в условията за участие в обществена поръчка за автомобилен превоз
02.08.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
14.08.2012 Промяна в условията за участие в обществена поръчка за автомобилен превоз
16.08.2012 Документация за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
20.02.2013 Документация за участие в открита процедура с предмет "Осигуряване на одитори за допълване на одиторския капацитет на ИА ОСЕС при изпълнението на одитни ангажименти по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд" - прекратена
10.04.2013 Прекратяване на процедура
24.08.2011 Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИА "ОСЕС" за помещенията на ул."Славянска" №4, гр.София
Публична покана № ОС-А-6 от 19.05.2015 г. с предмет: „Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр. преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS“
Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г. с предмет: "Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр.преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS"
Публична покана № ОС-А-9 от 13.07.2015 г. с предмет: „Доставка и инсталиране на 5 броя лицензи, предоставящи ползването на програмен продукт Pentana и осигуряване на техническа поддръжка на 65 броя лицензи за работа с одитния софтуер Pentana“
Договор за офталмологични прегледи
Пазарно проучване за специализиран софтуерен продукт за извадки по следните методи: MUS Стандартен подход, MUS Стандартен подход с дву-периодна извадка и MUS Стратифициран подход
Административни дейности
Достъп до информация
Документи, необходими за получаване на достъп до информация
Отчети за постъпилите заявления за ДОИ
Вътрешни правила в ИА ОСЕС за достъп до информация и предоставяне на информация за повторно използване
Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011 г.
Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ
2018
2019
2020
Информация, предоставена повече от три пъти
Звено за приемане на заявления за достъп до информация
Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби
Резултати
2010
Административен регистър към МС
Защита на личните данни
Архив на новини
Сигнали за нередности
Бюджет
Бюджетни линии по ОПДУ
Бюджетни линии 2016 - 2018
Бюджетни линии 2019 - 2021
Антикорупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
2018
2019
2020
Правна информация
Достъпност