Българско законодателство

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за обществените поръчкиПравилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

Наредба Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

Решение № 792 на Министерския съвет от 17.12.2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на ЕСИФ и други инструменти и инициативи през периода 2014 – 2020 г.

Решение на Министерски съвет № 156 от 21 март 2014 година за определяне на органи за управление, контрол, одит и изпълнение на програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014–2020 г.

Методология за определяне на финансови корекции, във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, приета с Постановление на Министерския съвет № 134 от 5 юли 2010 г.
Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
Постановление № 160 на Министерския съвет от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюзНАРЕДБА № Н-3 за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество
НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]