Дирекция "Одитна дейност"

Директор: Владислав Иванов

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5205; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

Дирекция „Одитна дейност“

 

Отдел „Одити на средствата по регионална политика“

Отдел „Одити на средствата по регионална политика“ осъществява одитни дейности по програми, свързани с регионалната политика и съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за програмни периоди 2007 – 2013 г., 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г., които са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд,  както следва:

 1. Оперативна програма „Околна среда“;
 2. Оперативна програма „Регионално развитие“;
 3. Оперативна програма „Транспорт“;
 4. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“;
 5. Оперативна програма „Техническа помощ“;
 1. Оперативна програма „Околна среда“;
 2. Оперативна програма „Региони в растеж“;
 3. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;
 4. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
 5. Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“
 1. Програма „Развитие на регионите“;
 2. Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация;
 3. Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията";
 4. Програма „Транспортна свързаност“;
 5. Програма „Околна среда“.

Одитната дейност по програмите се извършва в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и международно признатите одитни стандарти, както и утвърдени от изпълнителния директор на агенцията одитни стратегии, когато е приложимо.

Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки (където е приложимо), подход и методология, образци на работните документи, разпределение на работата между одиторите, общ времеви график за изпълнение на ангажимента.

На базата на цялата извършена одиторска работа, отдел „Одити на средствата по регионална политика“ изготвя проекти на годишни контролни доклади, проекти на одиторски становища (където е приложимо) и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. (ОВ, L 347, 20.10.2014), Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г.), с цел предоставянето им в определените срокове на съответните служби на Европейската комисия.

Отдел „Одити на средствата по регионална политика“ периодично анализира, обобщава и отчита пред директора на дирекция „Одитна дейност“ резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита по програмите, описани по-горе.

Отделът изготвя и предлага за преглед на директора на дирекция „Одитна дейност“ на проекти на стратегии за одитната дейност и тяхната ежегодна актуализация, участва в разработването на методология за извършване и документиране на специфични одиторски проверки и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

 

Отдел: „Одити на средствата по социална политика, образование и вътрешни работи“

Отдел "Одити на средствата по социална политика, образование и вътрешни работи" осъществява одитни дейности по свързаните със социалната политика, заетостта, вътрешните работи, образованието и науката програми, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за програмни периоди 2007 – 2013 г., 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г., по Програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, по Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика и по Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, както следва:

 1. Оперативна програма „Административен капацитет“;
 2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 1. Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“;
 1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 2. Оперативна програма „Добро управление“;
 3. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
 4. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане;
 5. Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“
 6. Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“.
 1. Програма „Развитие на човешките ресурси“; 
 2. Програмата за храни и основно материално подпомагане; 
 3. Програма „Образование“; 
 4. Програма „Техническа помощ“;  
 5. Програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и по Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика;  
 6. Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“; 
 7. Програми „Еразъм+“ и Европейския фонд за солидарност; 
 8. Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.

Одитната дейност по програмите се извършва в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и международно признатите одитни стандарти, както и, където е приложимо, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията одитни стратегии.

Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки (където е приложимо), подход и методология, образци на работните документи, разпределение на работата между одиторите, общ времеви график за изпълнение на ангажимента.

На база на цялата извършена одиторска работа, отдел „Одити на средствата по социална политика и образование“ изготвя проекти на годишни контролни доклади, проекти на одиторски становища (където е приложимо) и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. на Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 223, 15.08.2006 г.), Регламент № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ, L 150 от 20 май 2014 г.), Регламент (ЕС) № 1288/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на "Еразъм+" – програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.), Регламент (ЕС) № 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ, L 250 от 4 октомври 2018 г.) и Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2021 г. за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит (ОВ, L 357 от 8 октомври 2021 г.), с цел предоставянето им в определените срокове на съответните служби на Европейската комисия.

Отдел „Одити на средствата по социална политика, образование и вътрешни работи“ периодично анализира, обобщава и отчита пред директора на дирекция „Одитна дейност“  резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита по програмите, описани по-горе.

Отделът изготвя и предлага за преглед на директора на дирекция „Одитна дейност“ на проекти на стратегии за одитната дейност и тяхната ежегодна актуализация, участва в разработването на методология за извършване и документиране на специфични одиторски проверки и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

 

Отдел: „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“

Отдел „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ осъществява одитни дейности и проверки по програмите за Европейско териториално сътрудничество през програмните периоди 2007 – 2013 г., 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, както и по програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, и Швейцарско-българската програма за сътрудничество, както и участие в групите на одиторите по програмите за Европейско териториално сътрудничество и изпълняването на съответните одиторски ангажименти на територията на Република България, както следва:

 1. Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“;
 2. Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“;
 3. Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) „България – бивша Югославска Република Македония“;
 4. Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Сърбия“;
 5. Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция“;
 6. Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“;
 7. Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа“;
 8. Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC ;
 9. Оперативна програма УРБАКТ II - Мрежа за градско развитие;
 10. Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) 2009-2014;
 11. Българо-швейцарската програма за сътрудничество (I-ви принос).
 1. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България“;
 2. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“;
 3. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП „България –Р. Северна Македония“;
 4. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП „България - Сърбия“;
 5. Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП „България-Турция“;
 6. Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“;
 7. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“;
 8. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА;
 9. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III;
 10. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“;
 11. ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021;
 12. Швейцарско-българска програма за сътрудничество (II принос).
 1. Програма ИНТЕРРЕГ VI-A „Румъния-България“;
 2. Програма ИНТЕРРЕГ VI-A „Гърция-България“;
 3. Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП „България –Северна Македония“;
 4. Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП „България – Сърбия“;
 5. Програма ИНТЕРРЕГ - VI-A ИПП „България – Турция“;
 6. Програма ИНТЕРРЕГ „NEXT Черноморски басейн“;
 7. Програма ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион“;
 8. Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА;
 9. Програма УРБАКТ IV;
 10. Програма „Евро –Средиземноморски басейн“ (EURO MED).

Отделът осигурява участие в групите на одиторите по програмите за Европейско териториално сътрудничество, като изпълнява съответните одиторски ангажименти на територията на Република България.

Одитната дейност по програмите се извършва в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и международно признатите одитни стандарти, както и, където е приложимо, указанията на донорите, указанията на съответните отговорни одитни органи и утвърдени от изпълнителния директор на агенцията Одитни стратегии.

По програмите за териториално сътрудничество, за които ИА ОСЕС е Одитен орган, дирекцията координира работата на групите на одиторите, методологията, извършването на проверките и контрола на качеството на одитната дейност, извършена от членовете на групите на одиторите в съответните държави, обобщава резултатите и ги докладва на службите на Европейската комисия.

Където е приложимо, на база на цялата извършена одиторска работа, отдел „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ изготвя проекти на годишни контролни доклади, проекти на одиторски становища (когато е приложимо) и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, Регламент (ЕО) № 718/2007 г. на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ, L 170, 29 юни 2007 г.), Регламент № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, с цел предостaвянето им в определените срокове на съответните служби на Европейската комисия.

На база на цялата извършена одиторска работа, отдел „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ изготвя проекти на годишен одитен доклад и одиторско становище по програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, и по Швейцарско-българската програма за сътрудничество и след одобрението им организира изпращането им на съответните донори, съгласно приложимите изисквания и указания на донорите. 

Отдел „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ периодично анализира, обобщава и отчита пред директора на дирекция „Одитна дейност“  резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, донорските организации и с други институции, органи и организации в страната и в чужбина, в областта на ангажиментите по описаните по-горе програми.

Отделът изготвя и предлага за преглед на директора на дирекция „Одитна дейност“ на проекти на стратегии за одитната дейност и тяхната ежегодна актуализация, участва в разработването на методология за извършване и документиране на специфични одиторски проверки и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

 

 

 

 

 

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация