Дирекция ОСРП

Директор: Добринка Михайлова

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

Дирекция „Одити на средствата по регионална политика“ осъществява специфични одитни дейности по оперативните програми, свързани с регионалната политика, околната среда, транспорта, иновациите и конкурентоспособността в предприятията, които са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд,  както следва:

Дирекцията осъществява одитната дейност и по Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Одитната дейност се извършва в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и международно признатите одитни стандарти, както и утвърдени от изпълнителния директор на агенцията одитни стратегии, които подлежат на ежегодна актуализация. Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки, подход и методология, образци на работните документи,  разпределение на работата между одиторите, времеви график за изпълнение на проверките.

За резултатите от извършените проверки се изготвя предварителен одитен доклад, съдържащ констатации, препоръки и заключения. Докладът се предоставя на одитираните структури и други заинтересовани лица, които могат да представят становища. Вземайки предвид всички постъпили в определения срок коментари и становища, се издава окончателен одитен доклад. На всеки етап от одита се извършва текущ преглед на качеството.

На базата на цялата извършена одиторска работа, дирекция „Одити на средствата по регионална политика“ изготвя годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване по смисъла на Регламент № 1083/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. (ОВ, L 347, 20.10.2014), Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24.06.2021 г., Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Докладите, становищата и декларациите за приключване се предоставят в определените срокове на съответните служби на Европейската комисия.

Дирекция „Одити на средствата по регионална политика“ периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита на програми, описани по-горе.

Дирекцията участва в планирането на дейността на агенцията, разработването на одитната методология и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация