Дирекция ОСРП

Директор: Добринка Михайлова

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

Дирекция „Одити на средствата по регионална политика" осъществява специфични одитни дейности по оперативните програми, свързани с регионалната политика и съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за програмни периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г., както следва:

Одитната дейност по оперативните програми се извършва в съответствие с утвърдени от изпълнителния директор на агенцията одитни стратегии, които подлежат на ежегодна актуализация.

Всеки одитен ангажимент се изпълнява на базата на одитен план, с който се одобряват целта и обхвата на одита, одиторските извадки, подход и методология, образци на работните документи,  разпределение на работата между одиторите,  времеви график за изпълнение на проверките.

За резултатите от извършените проверки се изготвя предварителен одитен доклад, съдържащ констатации, препоръки и заключения. Докладът се предоставя на одитираните структури и други заинтересовани лица, които могат да представят становища. Вземайки предвид всички постъпили в определения срок коментари и становища, се издава окончателен одитен доклад. На всеки етап от одита се извършва текущ преглед на качеството при изпълнението на одитните ангажименти.

На базата на цялата извършена одиторска работа, Дирекция „Одити на средствата по регионална политика" изготвя годишни контролни доклади, одиторски становища и декларации за приключване за всяка от оперативните програми, описани по-горе. Докладите, становищата и декларациите за приключване се изготвят на основание Регламент № 1083/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347, 20.10.2014). Тези документи се предоставят в определените срокове на Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика"  на Европейската комисия.

Дирекция „Одити на средствата по регионална политика"  периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията резултатите от одитната дейност. Подготвя информация и извършва анализи, необходими в процеса по комуникация и координация със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита по десетте оперативни програми, описани по-горе, както и по предприсъединителните програми ИСПА и САПАРД. Дирекцията участва в планирането на дейността на агенцията, разработването на одитната методология и в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]