Вътрешни правила в ИА ОСЕС за достъп до информация и предоставяне на информация за повторно използване

Препис  - извлечение от :

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС"

 

РАЗДЕЛ IІ

Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

Чл. 8. (1) Писмените искания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация от обществения сектор се регистрират от служителя, в чийто функции е дейността по регистриране на документи в АИС „Документооборот", със самостоятелен регистрационен индекс в деня на тяхното постъпване и се предават на изпълнителния директор за възлагане изготвянето на решението от дирекция ФСАД.

(2) За писмено искане по ал. 1 се счита и заявление, направено по електронен път на адреса на електронната поща на ИА „Одит на средствата от ЕС“ ([email protected]) или чрез платформата за достъп до обществена информация. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) При поискване от заявителя се предоставя за попълване формуляр на заявление за достъп до обществена информация (Приложение 1), съответно искане за повторно използване на информация от обществения сектор (Приложение 1а), Формулярите се публикуват на електронната страница на агенцията http://www.aeuf.minfin.bg/.

Чл. 9. Исканията, които не съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ се оставят без разглеждане.

Чл. 10. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя, в чийто функции е дейността по регистриране на документи в АИС „Документооборот", за което се съставя  протокол, който се регистрира по реда на чл. 8.

Чл. 11. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано искане, носят регистрационния номер на искането и датата на постъпване/извеждане.

Чл. 12. Жалбите срещу решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация / за повторно използване на информация от обществения сектор се приемат и регистрират в деловодството на агенцията.

Чл. 13. (1) Когато исканата от заявителя обществена информация се отнася до дейността на дирекциите от специализираната администрация на агенцията, директорът на съответната дирекция писмено предоставя или мотивира отказа за предоставяне на исканата информация до дирекция ФСАД, за изготвяне на решение.

(2) Когато определеният в ЗДОИ срок за изготвяне на решението за предоставяне на информация е недостатъчен, директорът на дирекцията по ал. 1 писмено мотивира необходимостта от неговото удължаване.

(3) Дирекция ФСАД изготвя уведомление до заявителя, в което се посочват причините за удължаване на срока.

Чл. 14. (1) Решението за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация / за повторно използване на информация от обществения сектор и придружителното писмо до заявителя се изготвят от дирекция ФСАД, съгласуват се с главния юрисконсулт и се подписват от изпълнителния директор.

(2) Решението по ал. 1 се връчва на заявителя лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Чл. 15. (1) Достъп до обществена информация или до повторно използване на информация от обществения сектор се предоставя на заявителя или на друго лице срещу представяне на пълномощно, подписано от заявителя. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

(2) За предоставения достъп до обществена информация / повторно използване на информация от обществения сектор се съставя протокол по образец (Приложение 2 / Приложение 2а), който се подписва от лицето по ал. 1 и от служител от дирекция ФСАД.

(3) Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща, решението се изпраща на посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол по ал.2 и не се заплащат разходи по предоставянето.

Чл. 16. Прегледа на предоставената информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, в съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредбата за административното обслужване, се извършва в деловодството на агенцията.

Чл. 17. Ежегодно дирекция ФСАД изготвя отчет за постъпилите искания за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който се представя на изпълнителния директор на агенцията и след одобряването му се публикува на интернет страница на агенцията. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

 

 

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация